Press "Enter" to skip to content

Temel Analiz ve Dış Ticaret Dengesi

admin 0

Forex Temel Analiz, gelecekte oluşacak gelişmelerin tahmin edilebilmesi için mikro ve makro verilerin piyasaya uygulanmasıdır. Temel veriler Forex piyasasında başlıca öğelerden biridir. Dış ticaret dengesi de bu temel verilerin başında gelir.

Bir ülkede makro ekonomik denge olabilmesi için o ülkenin ithalatı ve ihracati arasında pozitif bir fark olmalıdır. Bu farka dış ticaret dengesi denir. İhracat, ithalat, turizm, dış borç faizi, özel gelirler, resmi transferler bu dengeyi oluşturan temel öğelerdendir. Bunun yanında uzun vadeli ve kısa vadeli sermaye hareketleri de bu dengeyi oluşturan önemli öğeler arasına girer.

Bir ülkenin ihracatlarının ithalatlarından fazla olduğu zamanlarda pozitif bir dış ticaret dengesi ya da fazlalığı oluşur. Tam tersi olursa yani ülkenin ithalatları ihracatlarından fazla olduğunda negatif dış ticaret dengesi oluşur. Forex yatırımcıları Ticaret dengelerini yakından takip etmelidir, çünkü piyasa üzerinde önemli bir etkileri vardır. Genel olarak bir ülkenin veya bölgenin ekonomisinde oluşan genel olaylar bir değerlendirme olarak kullanılabilir.

İhracat faaliyetleri söz konusu ülkenin rekabetçi pozisyonunu yansıtmakla birlikte yurtdışındaki ekonomik gücünü de yansıtır. İthalat a eğilimlerdeki artış ise yurtiçindeki ulusal ekonomik gücü yansıtır. Diğer bir yandan, önemli bir ticaret açığı olan ülkenin para birimi de zayıflamaktadır. Fakat bu finansal yatırımların sermaye girişleri ile düzeltilebilir bir durumdur.

Bir ülkenin bir yıl içinde yabancı ülkelerle ilişkileri sonucu ortaya çıkan ekonomik işlemlerinin belli bir sisteme göre oluşturulan istatistiki tabloya ödemeler bilançosu denilmektedir. Bir ülke ithalat yapabilceği gibi yani dışarıdan mal, hizmet, sermaye alabileceği gibi ihracat da yapabilmektedir yani mal, hizmet ve sermaye satabilmektedir. Eğer bir ülke ihracat ve ithalattan oluşan borçlarını ve alacaklarını dengeleyemezse ödemeler dengesinde açık oluşacaktır. Yabancı paraların değerleri belirlenirken ödemeler bilançosu dikkate alınmaktadır.

Ödemeler bilançosu bir değişken olarak kabul edilebilir fakat bu değişkenin en önemli bölümü olan dış ticaret dengesindeki değişmeler Forex piyasasına etkisi bakımından daha önemlidir. İhracatın artmasıyla ekonominin döviz girdisi artar.

İthalatın artması ise gerçekleşen kalemlere göre artışını ayrı ayrı gösterir. Örnek verecek olursak tüketim mallarının ithalatının artması yerli sanayi için bir risk unsurudur. Eğer hükümet bu artışı kontrol altına alamazsa yerli sanayiye büyük zararlar verebilir. Diğer bir yandan, döviz girdisi ve çıktısı bakımından cari işlemler açığını GSMH’ya oranlayarak ölçtüğümüzde daha sağlıklı bir ekonomik analiz olacaktır.

Burada önemli olan ödemeler bilançosu kalemlerini ayrı ayrı değerlendirmek ve bunların nasıl bir risk oluşturacağını ele almaktır. Bunun yanında Merkez Bankası rezervleri de ele alınmalı ve ülkenin kabul ettiği ve uyguladığı kur sistemine göre değerlendirilmelidir. Eğer rezervler ve ithalat kalemleri işsizliğe ve kur riskine neden oluyorsa döviz piyasasında yaşanacak hareketlilik de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir